NÁKLADY NA PROFESIONÁLNÍ A PRODUKČNÍ 3D TISK

Před nasazením 3D profesionální a produkční 3D technologie v provozu, se setkáváme s řadou ekonomických a finančních dotazů. Nejčastěji to jsou dotazy na pořizovací a provozní materiálové náklady. Ty se zdají být klíčové pro finální rozhodnutí, kterému předchází porovnání se zařízeními dalších výrobců. V tomto článku popíšeme, že do kalkulace vstupuje mnohem více nákladů, které bývají souhrnně označovány jako celková cena vlastnictví (TCO – total cost of ownership).

Cena zařízení
Na počátku se může tvářit jako největší položka. Sama o sobě však reprezentuje jen první fixní náklad. Porovnání nákladů pořízení jen na tomto základě, neposkytne prakticky žádný ekonomický argument.

Cena spotřebního materiálu
Lze snadno spočítat, kolik vytištěný model spotřebuje materiálu, tudíž jaké budou materiálové náklady. Prostým výpočtem však nedostaneme přesné číslo. Zde je třeba počítat, že každá profesionální a produkční technologie spotřebuje materiál pro tisk a také pro mezi-kalibrační činnosti. Mohou to být například kalibrační objekty nebo ořezy vrstvy. Takto spotřebovaný materiál odchází do odpadní nádoby. V případě, že daná technologie vyžaduje tisk podpůrným materiálem, vstupuje další odchylka nákladů. Každá technologie pracuje s podpěrami různým způsobem a spotřebuje různé množství toho materiálu. Prostá kalkulace skutečných materiálových nákladů může být rozdílná o cca 1-5%, které jdou na vrub spotřeby materiálu, který není součástí výtisku. Tyto náklady (1-5%) lze snížit u některých technologií tak, že se změní geometrická orientace tištěného modelu, nebo se vhodně na tiskovou desku umístí více výtisků. Tiskový software výrobce většinou dokáže přesně spočítat skutečnou materiálovou spotřebu pro konkrétní model nebo sadu modelů. Abyste tedy získali přesné materiálové náklady, měli byste mít k dispozici průměrný vzorek modelu, který bude nejlépe charakterizovat modely, které hodláte v budoucnu tisknout.

Cena doprovodného spotřebního materiálu
Zde je třeba vědět, že spotřebním materiálem nemusí být jen ten pro stavbu výtisku a jeho podpěr. Mohou to být i mechanické části tiskové jednotky, provozní kapaliny nebo části pohybového či jiného ústrojí. Jejich cyklus nutné výměny - opotřebení, může být měřen hodinami provozu, spotřebou nebo jen časem. Roční náklady na tyto komponenty mohou reprezentovat desítky až stovky tisíc. Váš potenciální dodavatel, by vás měl s těmito náklady seznámit, abyste je mohli zahrnout do TCO.

Dokončovací operace
Zhotovený výtisk může vyžadovat další dokončovací práce. Nemusí jít jen o „dokončení“ povrchových úprav, tedy řekněme nadstandardní činnost. U některých technologií je třeba odstranit z výtisku podpěry. Některé technologie umožní odstranění zcela automaticky během několika desítek minut, jiné vyžadují manuální odstranění pracovníkem, který bude touto činností zaměstnán klidně i několik hodin. Oba případy způsobí náklady, které je třeba rovněž zahrnout společně s náklady vynaloženými na provoz zařízení, kde se podpěry odstraňují.
Finálně je třeba ještě zvážit, zda povrch výtisku odpovídá očekávání a zda nebude požadavek na další úpravu. Porovnáním kvality vytištěných vzorků různých technologií určíte následné požadavky a s nimi spojené náklady.

Frekvence a cena údržby
Profesionální a produkční 3D tiskárny jsou většinou dimenzované pro provoz 24x7 s možností doplňování materiálu během provozu. S tím bývá spojena kalkulace vytížení a každá odstávka musí být zahrnuta. Zejména když je častá nebo dlouhá. Zařízení mívají předepsaný servisní interval a proces údržby. Do kalkulace zahrňte cenu údržby a počítejte také s náklady na prostoje, kdy zařízení neprodukuje.

Záruka a náhradní díly
Záruční doba je zpravidla jeden rok, lze však předpokládat, že jej budete užívat více let. Většina výrobců umožňuje průběžně dokupovat další roční záruku až na 5 a více let. Zde je nutné se přesvědčit, co vše záruka kryje. Určitě to nebude spotřební materiál a ani ten doprovodný ne. Zařízení může mít záruky oddělené na například strojní části a pohybové části zvlášť. Záruka také může krýt jen dodání náhradního dílu bez započtení dopravy a nákladů na práci servisního technika. Abyste se vyhnuli nenadálým nákladům, bude lepší využít možností rozšířených záruk servisní smlouvy na co nejdelší dobu. Servisní smlouva a záruka by měla zahrnovat jak kompletní díly, tak náklady na celkovou opravu.

Shrnutí
Na základě svých zkušeností jsme uvedli v šesti bodech nejvýznamnější položky, které vám pomohou získat finanční podklady pro relevantní porovnání TCO. Některé výpočty budete muset vytvořit odhadem, na základě svých zkušeností a předpokladech. Pravděpodobně lze jen těžko predikovat, jaké modely budete tisknout za tři roky. Do budoucích nákladů mohou vstoupit další faktory spojené s odezvou a spolehlivostí servisní organizace a jimi způsobené prostoje. Tyto a podobné položky jsou těžko vyčíslitelné a pro porovnání mají patrně okrajovou hodnotu.

Na případné dotazy vám rádi odpovíme, kontaktujte nejbližšího partnera Abc3D.

O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz