Vážený zákazníku, objednateli,
V této části shrneme podstatné informace, které vám jednoduše řeknou klíčové parametry vaší objednávky:

  • To, že jste nám poskytli své údaje (jméno, adresu, tel. číslo apod.) nás morálně zavazuje, zabezpečit tyto údaje a prohlašujeme, že je nikomu neposkytneme mimo síť partnerů abc3D a budou používané jen pro realizaci vašich objednávek a zasílání informací pro vás. Konec konců, vždy můžete svůj souhlas odvolat a my to budeme plně respektovat.
  • Do košíku jste vložili zboží a jeho objednáním uzavíráte kupní smlouvu. Nejpozději do dvou pracovních dnů vám bude sdělen dodací / instalační termín. Do 14-ti dnů následně můžete od smlouvy odstoupit.
  • Pokud je balení dodané dopravcem poškozeno, nepřebírejte jej a u dopravce reklamujte.
  • Reklamace vyřizujte bez prodlení na kontakt partnera nebo abc3D.

Naším zájmem je postupovat v zájmu spokojeného zákazníka.


OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

OBECNĚ
Tyto obchodní a dodací podmínky jsou závazné pro provozovatele webových stránek abc3D, kterým je Elvira spol. s r.o., IČO 186 31 665, zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka 2457 a jeho partnera, kterého si objednávající zvolil jako prodávajícího a který provozovatele plně zastupuje (dále jen prodávající). Objednávající vybraným zbožím vloženým do košíku a následujícím postupem kroků až do finálního odeslání objednávky uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen smlouva).
Předmětem smlouvy je zboží nebo služby, které objednávající vložením do košíku objednal (dále jen PKS).

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající je povinen do dvou pracovních dnů informovat objednávajícího o termínu dodání, instalace nebo poskytnutí služby.
Stroje a zařízení, které vyžadují odbornou instalaci je prodávající povinen za úplatu instalovat a výši instalačních nákladů je povinen objednávajícímu bezodkladně sdělit.
Prodávající je povinen informovat objednávajícího o všech aspektech práce se zařízením jako jsou bezpečnost práce, popřípadě nakládání s odpadem a dodání realizovat včetně uživatelské příručky, popřípadě pokynů k použití.
Prodávající je povinen poskytnout záruční a pozáruční servis.

POVINNOSTI OBJEDNÁVAJÍCÍHO
Objednávající je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost a připravenost (pro stroje a zařízení pak místo instalace odpovídající rozměrům zařízení a technickou připravenost jako je zásuvka, LAN nebo Wi-Fi připojení)
Objednávající je povinen PKS používat v souladu s návodem obsluhy.
Objednávající je povinen v případě závady neprodleně informovat prodávajícího.
V případě, že PKS je zařízení nebo příslušenství, je objednávající povinen užívat pouze spotřební materiál, který je uveden v uživatelské příručce nebo ve specifikaci zařízení.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
Objednávající se zavazuje postupovat při využívání PKS tak, aby nedošlo k porušení autorských práv. Zejména pak při nakládání se software a licenčními klíči.
Při vytváření objektů nebo používání objektů třetí strany si je objednávající vědom, že tyto objekty mohou podléhat autorskému zákonu a příslušně upravit své nakládání s nimi.

VÝBĚR PKS
Objednávající si vybral PKS na základě poskytnutých webových informací. Je si vědom jejich způsobu užití, technických parametrů a případných omezení. Objednávající je povinen seznámit se všemi technickými parametry tak, aby nedošlo k záměně nebo nevhodné volbě.
Prodávající nenese odpovědnost za případnou nevhodnou volbu PKS objednávajícího.
Objednávající uskutečňuje vložením do košíku svojí volbu PKS prostřednictvím webového rozhraní, jakož i souhlas s těmito obchodními podmínkami a poskytnutí svých údajů.
Prodávající na vyžádání objednávajícího poskytne dodatečné technické a provozní informace o PKS.

ZÁRUKA A POZÁRUČNÍ SERVIS
Na produkty od společnosti 3D Systems se vztahuje 12 měsíční záruka, vyjma spotřebního materiálu. V záruční lhůtě má kupující právo na bezplatnou výměnu případných vadných dílů a služeb s výměnou spojených.Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku nesprávného provozu PKS, který byl v rozporu s pokyny návodu k obsluze nebo pokyny servisního technika, na mechanická poškození v době provozu zjevně způsobena obsluhou, na spotřební materiál a na pravidelnou údržbu. Záruka rovněž zaniká v případě dodatečných doinstalací, programování či nastavování parametrů příslušenství, která nejsou předmětem této smlouvy a nebyly provedeny se souhlasem prodávajícího. Na spotřební nebo rychle opotřebitelné materiály/díly se vztahuje omezená záruka daná kapacitou/životností danou výrobcem maximálně v délce 3-6 měsíců.

CENA ZA PKS
Ceny uvedené na webu abc3D jsou bez DPH nebo označené jako s DPH. Prodávajícím vystavená faktura je daňovým dokladem. Objednávající se zavazuje uhradit tuto fakturu a to buď před převzetím PKS, nebo dle dispozic faktury – daňového dokladu.
Pokud byla úhrada za PKS provedena předem před převzetím PKS a ve výše uvedené lhůtě se objednávající rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, pak je prodávající povinen vrátit úhradu do 14-ti dnů od odstoupení objednávajícího. Pokud již došlo k dodání PKS, je objednávající povinen předat nepoškozené a nepoužité PKS v originálním obalu.
Do úplného uhrazení PKS zůstává PKS majetkem prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechna ustanovení smlouvy se přiměřeně využijí vzhledem k charakteru a technické specifikaci PKS.
Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Bližší informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránách ČOI. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme spotřebiteli nejdříve se obrátit na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Obě strany prohlašují, že byly seznámeny se všemi potřebnými informacemi a svobodnou vůlí uzavírají tuto smlouvu.
Smlouva je automaticky uzavřena stranou prodávajícího a stranou objednávajícího potvrzením objednávky v rámci posledního kroku objednání PKS a odsouhlasení těchto podmínek.

O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz