×
 x 

Dodací podmínky

Vážený zákazníku, objednateli,
V této části shrneme podstatné informace, které vám jednoduše řeknou klíčové parametry vaší objednávky:

 • To, že jste nám poskytli své údaje (jméno, adresu, tel. číslo apod.) nás morálně zavazuje, zabezpečit tyto údaje a prohlašujeme, že je nikomu neposkytneme mimo síť partnerů Abc3D a budou používané jen pro realizaci vašich objednávek a zasílání informací pro vás. Konec konců, vždy můžete svůj souhlas odvolat a my to budeme plně respektovat.
 • Do košíku jste vložili zboží a jeho objednáním uzavíráte kupní smlouvu. Nejpozději do dvou pracovních dnů vám bude sdělen dodací / instalační termín. Do čtrnácti dnů následně můžete od smlouvy odstoupit.
 • Pokud je balení dodané dopravcem poškozeno, nepřebírejte jej a u dopravce reklamujte.
 • Reklamace vyřizujte bez prodlení na kontakt partnera nebo Abc3D.

Naším zájmem je postupovat v zájmu spokojeného zákazníka.


OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

OBECNĚ
Tyto obchodní a dodací podmínky jsou závazné pro provozovatele webových stránek Abc3D, kterým je ELVIRA, spol. s r.o., IČO 186 31 665, zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka 2457 a jeho partnera, kterého si objednávající zvolil jako prodávajícího a který provozovatele plně zastupuje (dále jen prodávající). Objednávající vybraným zbožím vloženým do košíku a následujícím postupem kroků až do finálního odeslání objednávky uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen smlouva).
Předmětem smlouvy je zboží nebo služby, které objednávající vložením do košíku objednal (dále jen PKS).

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající je povinen do dvou pracovních dnů informovat objednávajícího o termínu dodání, instalace nebo poskytnutí služby.
Stroje a zařízení, které vyžadují odbornou instalaci je prodávající povinen za úplatu instalovat a výši instalačních nákladů je povinen objednávajícímu bezodkladně sdělit.
Prodávající je povinen informovat objednávajícího o všech aspektech práce se zařízením jako jsou bezpečnost práce, popřípadě nakládání s odpadem a dodání realizovat včetně uživatelské příručky, popřípadě pokynů k použití.
Prodávající je povinen poskytnout záruční a pozáruční servis.

POVINNOSTI OBJEDNÁVAJÍCÍHO
Objednávající je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost a připravenost (pro stroje a zařízení pak místo instalace odpovídající rozměrům zařízení a technickou připravenost jako je zásuvka, LAN nebo Wi-Fi připojení)
Objednávající je povinen PKS používat v souladu s návodem obsluhy.
Objednávající je povinen v případě závady neprodleně informovat prodávajícího.
V případě, že PKS je zařízení nebo příslušenství, je objednávající povinen užívat pouze spotřební materiál, který je uveden v uživatelské příručce nebo ve specifikaci zařízení.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
Objednávající se zavazuje postupovat při využívání PKS tak, aby nedošlo k porušení autorských práv. Zejména pak při nakládání se software a licenčními klíči.
Při vytváření objektů nebo používání objektů třetí strany si je objednávající vědom, že tyto objekty mohou podléhat autorskému zákonu a příslušně upravit své nakládání s nimi.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 • Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 • V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

VÝBĚR PKS
Objednávající si vybral PKS na základě poskytnutých webových informací. Je si vědom jejich způsobu užití, technických parametrů a případných omezení. Objednávající je povinen seznámit se všemi technickými parametry tak, aby nedošlo k záměně nebo nevhodné volbě.
Prodávající nenese odpovědnost za případnou nevhodnou volbu PKS objednávajícího.
Objednávající uskutečňuje vložením do košíku svojí volbu PKS prostřednictvím webového rozhraní, jakož i souhlas s těmito obchodními podmínkami a poskytnutí svých údajů.
Prodávající na vyžádání objednávajícího poskytne dodatečné technické a provozní informace o PKS.

ZÁRUKA A POZÁRUČNÍ SERVIS

 • Práva a povinnosti společnosti ELVIRA, spol. s r.o. (Abc3D) a zákazníka ve věci odpovědnosti za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
  Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Společnost ELVIRA, spol. s r.o. (Abc3D) je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 14 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ELVIRA, spol.s r.o. (Abc3D), v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost ELVIRA, spol. s r.o. (Abc3D) není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a kompletně dodané zboží zpět.
 • Pro firmy a právnické osoby platí záruční doba udaná výrobcem, která je uvedená u dokladů k tomuto zboží nebo na internetových stránkách Abc3D, vyjma spotřebního materiálu a náhradních dílů, kde je standardní záruka 6 měsíců. Pro fyzické osoby platí záruční doba dle občanského zákoníka.   
 • Záruční doba, pokud vyplývá z těchto obchodních podmínek, začíná běžet datem vystavení dokladu ke zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží (doba reklamačního řízení, opravy apod.). Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku nesprávného provozu PKS, který byl v rozporu s pokyny návodu k obsluze nebo pokyny servisního technika, na mechanická poškození v době provozu zjevně způsobena obsluhou. Záruka rovněž zaniká v případě dodatečných doinstalací, programování či nastavování parametrů příslušenství, která nejsou předmětem této smlouvy a nebyly provedeny se souhlasem prodávajícího.
 • Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti ELVIRA spol. s r.o. (Abc3D), např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený dodací list atd.

CENA ZA PKS
Ceny uvedené na webu Abc3D jsou bez DPH nebo označené jako s DPH. Prodávajícím vystavená faktura je daňovým dokladem. Objednávající se zavazuje uhradit tuto fakturu a to buď před převzetím PKS, nebo dle dispozic faktury – daňového dokladu.
Pokud byla úhrada za PKS provedena předem před převzetím PKS a ve výše uvedené lhůtě se objednávající rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, pak je prodávající povinen vrátit úhradu do čtrnácti dnů od odstoupení objednávajícího. Pokud již došlo k dodání PKS, je objednávající povinen předat nepoškozené a nepoužité PKS v originálním obalu.
Do úplného uhrazení PKS zůstává PKS majetkem prodávajícího.

CENA DOPRAVY

Zasílání zboží v České republice:

Při objednávce v celkové hodnotě vyšší než 2 500 Kč - doprava zdarma. 

Při objednávce do 2 500 Kč můžete volit:

Osobní odběr v místě nejbližšího partnera - zdarma
Spediční služba PPL  - 121 Kč/bez DPH (+ 60 Kč dobírka)
Česká pošta - 150 Kč/bez DPH (+ 60 Kč dobírka)

Při objednávce, kde je vyčíslena doprava zdarma, posíláme zboží spediční službou PPL.

Zasílání zboží na Slovensko

Vzhledem k povaze námi prodávaného zboží, přepravujeme na Slovensko pouze spediční službou PPL a vyčíslujeme dopravu individuálně, dle platných tarifů dopravce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všechna ustanovení smlouvy se přiměřeně využijí vzhledem k charakteru a technické specifikaci PKS.
Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Bližší informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránách ČOI. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme spotřebiteli nejdříve se obrátit na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Obě strany prohlašují, že byly seznámeny se všemi potřebnými informacemi a svobodnou vůlí uzavírají tuto smlouvu.
Smlouva je automaticky uzavřena stranou prodávajícího a stranou objednávajícího potvrzením objednávky v rámci posledního kroku objednání PKS a odsouhlasení těchto podmínek.

×

TOP